Stadgarna ändrades så att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och en ordförande samt 2 suppleanter. Vid årsmötet valdes in tre suppleanter vilket inte anses vara ett problem då suppleanter inte har rösträtt.


Styrelsen planerar aktivitet för Valborg,  ärtsoppekväll till hösten samt medlemsmöten, caféer och trivselkvällar. Det är fritt fram för alla i föreningen att föreslå aktiviter. Skolans lokaler står till gratis förfogande för alla öppna aktiviteter för föreningens medlemmar. För privata arrangemang för medlemmar hyra till ett pris enligt årsmötets beslut.